Bestuur

De tennisvereniging heeft een bestuur van 7 leden, bestaande uit 3 dagelijkse bestuurleden, (voorzitter, secretaris en penningmeester), en 4 commissieleden, (wedstrijdcommissie, barcommissie, onderhoudscommissie en jeugdcommissie).

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door de voorzitter te samen met de secretaris en de penningmeester.

Het bestuur heeft aparte commissies ingesteld voor de drie open toernooien, die elk jaar worden georganiseerd. Zowel voor de training, districtscompetitie als de ledenadministratie is een coördinator aangesteld.

Het clubblad Over en Weer wordt verzorgd door de redactie Voor speciale gelegenheden of projecten kan het bestuur een tijdelijke commissie instellen.

Minimaal éénmaal per jaar, in februari, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden (ALV). Op deze ALV worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging gedurende het afgelopen jaar en worden plannen gepresenteerd voor de komende jaren.

De Tennis Vereniging Obdam Statuten
Statuten TV Obdam

Het Huishoudelijk reglement van Tennis Vereniging Obdam
Huishoudelijke reglement TV Obdam